Algemene Voorwaarden

Voor alle diensten geleverd door: Debby Rummens, DEbbyrumMENS, gevestigd in Heerhugowaard KvK nummer: 70510911, gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan bij aankoop van (online) en offline trainingen.

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Debby Rummens, DEbbyrumMENS een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus/online training sluit.
Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
Online training: e-learning, live workshop, webinar, online training, online cursus, online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Debby Rummens, – DEbbyrumMENS ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Een inschrijving voor een online training impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door cursist uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. 
3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging
1 De opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van Debby Rummens – DEbbyrumMENS aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
2. Overeenkomsten tussen opdrachtgever en Debby Rummens – DEbbyrumMENS komen slechts tot stand, indien de aanmelding door Debby Rummens – DEbbyrumMENS aan opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
3. Debby Rummens – DEbbyrumMENS heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
4. Cursist ontvangt een instructie waarmee toegang wordt verstrekt tot een (persoonlijke) omgeving waarbinnen de training(en) kunnen worden gevolgd. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht Debby Rummens – DEbbyrumMENS opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.

Artikel 4. Prijsstelling

 1. Inschrijving vindt plaats door middel van invulling van het formulier via de website van Debby Rummens – DEbbyrumMENS.
  2. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
  3. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
  4. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
  4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
  5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW wet- en regelgeving vanuit de overheid en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling
1Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke instructie en kan in een persoonlijke omgeving de training worden gevolgd.
2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan info@debbyrummens.nl.
3. Het is niet mogelijk de aankoop van een online training te annuleren.
4. In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij Debby Rummens – DEbbyrumMENS zelf anders bepaalt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. Debby Rummens – DEbbyrumMENSis niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online- of offlinecursus van Debby Rummens – DEbbyrumMENS tenzij aan Debby Rummens – DEbbyrumMENS opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien Debby Rummens – DEbbyrumMENS op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.
3. Deelname aan trainingen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.
4. Debby Rummens – DEbbyrumMENS heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Debby Rummens – DEbbyrumMENS kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Debby Rummens – DEbbyrumMENS op geen enkele wijze.
5. Trainers en medewerkers van Debby Rummens – DEbbyrumMENS hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten in zijn bedrijf of persoonlijk leven.
6. Debby Rummens – DEbbyrumMENS zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen en persoonlijke coaching te verzorgen. Bij updates van trainingen zal de Lay-out, opties en functionaliteiten in de trainingen kunnen afwijken van de originele aankoop via de website. Debby Rummens – DEbbyrumMENS is hiervoor niet aansprakelijk te stellen en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.
7. Indien en voor zover Debby Rummens – DEbbyrumMENS aansprakelijk mocht blijken voor enige schade, is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die Debby Rummens – DEbbyrumMENS kan worden toegerekend. Debby Rummens – DEbbyrumMENSis nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.

Artikel 7. Intellectueel eigendom
1Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever, dan wel tot en met de periode aangegeven bij de aankoop van de training of cursus.
2. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Debby Rummens – DEbbyrumMENS voorbehouden.
3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Debby Rummens – DEbbyrumMENS is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 8. Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Debby Rummens – DEbbyrumMENS en overeenkomsten tussen Debby Rummens – DEbbyrumMENS en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 9. Privacybeleid
Lees hier de Privacyverklaring